Vad är Schizofreni?

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer. Med tidig behandling och stöd kan du ofta återhämta dig och få en fungerande vardag.

Några fakta om Schizofreni

 • Schizofreni debuterar oftast hos yngre personer mellan 18 och 35 år.
 • I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni.
 • Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.
 • Med läkemedelsbehandling kan mycket lidande undvikas. Tyvärr har dessa läkemedel biverkningar som ofta kan vara besvärliga.
 • Den största riskfaktorn för att drabbas av schizofreni är ärftlighet, såvitt man vet.

 

Vanliga symtom på schizofreni

 • Man känner inte igen sig själv.
 • Man drar sig undan sin familj och sina vänner.
 • Man får en förändrad verklighetsuppfattning.
 • Man orkar inte arbeta eller studera.
 • Man har stark och orubblig tro på egna avvikande uppfattningar.
 • Man grubblar över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt under en längre tid.
 • Oförklarliga känsloutbrott.
 • Otillräcklig nattsömn.
 • Insjuknandet kan föregås av en allmän funktionssvikt.

 

Tre grupper av symptom

 • Positiva symptom, tilläggssymptom: symptom som läggs till i ens upplevelser, t ex hallucinationer
 • Negativa symptom, bortfallssymptom: man tappar vanliga förmågor – kan till exempel få svårt att ta initiativ och vara aktiv.
 • Kognitiva symptom: symptom i hjärnans funktioner, som t ex minnessvårigheter. Kognitiva nedsättningar har mycket negativa effekter och är kraftigt handikappande.

 

Positiva symtom

 • Hallucinationer
 • Vanföreställningar
 • Tankestörningar

Negativa symtom

 • Man drar sig undan, är passiv och kan upplevas apatisk
 • Svårigheter med känslor/avtrubbade affekter
 • Svårt med känslomässiga relationer

Kognitiva symtom

 • De kognitiva funktionsnedsättningarna varierar från person till person
 • Vanligt är minnessvårigheter
 • Svårighet att hålla uppmärksamhet och tempo
 • Svårigheter med de exekutiva funktionerna, vilket innebär att tänka, planera, förbereda och genomföra. Det kan också handla om att kontrollera sitt beteende och sina känslor.

Sammanfattningsvis

Som framgår av ovanstående delas svårigheterna vid schizofreni i tre grupper sjukdomssymptom, bortfallssymptom och funktionsnedsättningar.

Det är funktionsnedsättningarna som skapar mest svårigheter. Det medför att personen får begränsningar att hantera sitt vardagsliv. De flesta av dessa svårigheter medför att förmågan går förlorad att genomföra de flesta av vardagens sysselsättningar. Det är som om startmotorn slutat fungera, vilket medför att det blir svårt att genomföra de flesta vardagsysselsättningarna på egen hand. Man vet vad som ska göras, men kommer inte på hur det ska gå till, exempelvis vet man att man ska städa men kommer inte på hur. Man är i behov av någon som hjälper en att komma igång.

Behandling vid schizofreni och
liknande psykoser

 • Antipsykosmedicinering, så kallad farmakologisk behandling.
 • Psykopedagogiska behandlingsprogram, kan innehålla social färdighetsträning och beteendeinriktad återfallsprevention. Målet är att stödja personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera sina problem samt tillgodose och hantera sin läkemedelsbehandling.
 • Psykologisk/psykoterapeutisk behandling.
 • Insatser vid kognitiva funktionsnedsättningar. Kan vara hjälpmedel.
 • Arbetsinriktad rehabilitering, sysselsättning, studiecirklar och deltagande i olika sociala sammanhang (som Steg för Steg).

Hur bemöter man en person med schizofreni och liknande tillstånd?

 • En människa med schizofreni är en vanlig människa och ska bemötas som en sådan.
 • Om personen har vanföreställningar, spela inte med. Förklara att du förstår att det är verkligt för hen, men inget du upplever.
 • Personer med schizofreni/psykos är inte mer aggressiva än andra. Aggressivitet hos människor med psykos har ofta sitt ursprung i rädsla.
 • Respekt för personen är A och O.
 • Undvik stress och försök att själv vara lugn.

Steg för Stegs arbetssätt

 • Steg för Steg har utarbetat flera metoder för att hjälpa personer med tidigare nämnda svårigheter.
 • Problemlösningsmetoden är enligt ESL, där personen får träna att lösa problem enligt en viss metodik. Se Borell m.fl ESL – Ett självständigt liv.
 • Steg för Steg utvecklar manualer enligt ESL, där arbetsuppgiften redovisas i olika steg.
 • Personlig handledning. Tillsammans med en stödperson går man igenom de olika momenten i arbetsuppgiften.

Att hantera konsekvenser av sjukdomen

 • Att inte skämmas för sina svårigheter.
 • Att undvika att dra sig undan.
 • Att deltaga i kursen NECT/IMR eller andra psykopedagogiska program, som arbetar med bl.a självstigmahantering.
 • Att deltaga i kurser i empowerment t.ex. kursen ”Din egen makt”, ”Din egen rätt” och ”Rösthörargrupp”.