Kallelse till
EXTRA ÅRSMÖTE

Lokalföreningen IFS / Centrala Stockholm
Torsdag 16 maj 2024 kl. 18.00.

Mötet äger rum på plats i föreningens lokal
på S:t Eriksgatan 33.

 

Årsmötesförhandlingar hålls enligt bifogad agenda. IFS Stockholmsdistrikts ordinarie årsstämma den 23 mars fattade enhälligt beslut att upplösa Stockholmsdistriktet, med avsikten att verksamheten ska överföras till IFS/Centrala Stockholm, som ska utöka sitt uppdrag till att omfatta hela länet. Detta extra årsmöte behöver därför besluta att ändra föreningens namn till IFS Stockholms län och
att ändra vårt upptagningsområde till Stockholms län.

Detta görs genom att vi beslutar anta nya stadgar med dessa ändringar. Ni är därför välkomna att delta på denna extra stämma.

Styrelsen genom Ulla Elfving Ekström, ordförande

Dagordning vid extra årsmötet den 16 maj 2024:

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt justerare tillika rösträknare vid årsmötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Beslut huruvida det extra årsmötet är stadgeenligt kallat.
5. Beslut om att ändra föreningens namn till IFS Stockholms län.
6. Beslut om att ändra föreningens upptagningsområde till Stockholms län.
7. Beslut att anta nya stadgar med dessa ändringar.
8. Mötets avslutande.
Förslag till nya stadgar bifogas.
________________________________________

Alla medlemmar är välkomna att delta.
Anmälan per telefon: 0762 551558 eller per mail till: info@ifscs.se, och lämna
namn och telefon/mailadress.
Varmt välkomna!