Vår metod – ESL-pedagogik

 

VÅR METOD – ESL-METODIK

Psykisk/kognitiv funktionsnedsättning & Ett Självständigt Liv

Hjärna
Bakgrund – kognitiv funktionsnedsättning.När man får en allvarlig psykisk sjukdom kan man också få kognitiv funktionsnedsättning som innebär svårigheter i att  bearbeta information, tolka komplexa situationer och

Läs mer

samordna handlingar. De här svårigheterna ställer till problem i vardagen – hemma och i arbetet. Positivt är att med stöd och hjälp kan svårigheterna överbryggas. Många människor i omgivningen tror att svårigheterna beror på ointresse eller kanske lathet. Sådana missförstånd går att undvika genom att alla får mer kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar. 

Minimera

Tiden går
Historik, ESL (Ett Självständigt Liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schizofreni.

Läs mer

Det ursprungliga programmet har utarbetas i USA av dr Robert Paul Liberman och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell i Värnamo. Färdigheter lärs ut och tränas i studiecirkelform. Målet är att hjälpa deltagarna att lära sig att hantera och leva med de svårigheter som sjukdomen orsakar. Vanligen ges ESL-programmet inom ramen för psykiatrisk behandling. 

Minimera

kerstin-w
ESL-pedagogik är ett allmänt förhållningssätt och en pedagogisk metod som har utvecklats av psykolog Kerstin Wennström.

Läs mer

Genom ESL-pedagogikens strukturerade sätt att bemöta vardagssvårigheter, att lösa problem och träna färdigheter i det dagliga livet kan aktivering och arbetslivsrehabilitering underlättas och utvecklas.

Minimera

SFS-Arial.jpg
ESL-pedagogik på Steg för Steg började utvecklas 2007 i delverksamheten Kontor & Administration.

Läs mer

En handledare anställdes som metodansvarig och individuellt arbetsstöd. Vi tog fram manualer, checklistor och hjälpmedel. Vi anpassade möten och arbetsplatser. Arbetet var mödosamt och det tog lång tid eftersom det handlade om att skapa ordning och reda i allt stort och smått.

Minimera

Humia
HUMiA: Steg för Steg fick 2010 pengar från Hjälpmedelsinstitutets satsning Hjälpmedel i Fokus till det tvååriga projektet HUMiA; Hjälpmedel och Utveckling av Metoder i Arbete. 

Läs mer

Syftet med projektet var att fler personer med psykisk/kognitiv funktionsnedsättning skulle få tillgång till metoder och hjälpmedel som ger stöd i ett administrativt arbete så att självständigheten i arbetsrollen ökar och stress och tidsbrist minimeras. Därmed ökar också möjligheten för en deltagare att få och behålla ett administrativt arbete. I projektet HUMiA arbetade vi med stödmetoder, manualframtagning, studiecirkel- och mötesform, introduktion av nya deltagare, egenutvärderings- och självskattnings-metoder samt test och framtagning av hjälpmedel. Projektet avslutades 2011.

Minimera

HumiaHUMiA-projektet ledde till att Steg för Steg fick en stadig metodbas med ESL-pedagogik i administrativt arbete. Under 2012-2014 infördes ESL-pedagogik också i Steg för Stegs Café- och köksverksamheter. Metoden är nu en självklar del i det dagliga arbetet på Steg för Steg.

HUMiA – Steg för Stegs kortrapport om hjälpmedel och utveckling av metoder i arbete (ESL-pedagogik). Se kortrapporten här!

IFS Centrala Stockholm