Landstinget

Vår huvudsakliga kontaktyta mot Stockholms Läns Landsting är brukarråden inom Norra respektive Södra Stockholms psykiatriområden.

I brukarråden sitter representanter för lokala patient-, brukar- och närståendeföreningar i respektive område. Råden är forum för frågor, förslag, synpunkter och kritik kring psykiatrins verksamhet.

IFS/CS har också representanter i samrådsgrupper vid några lokala öppenvårdsenheter inom norra psykiatriområdet.

Vi har också deltagit i dialogmöten som landstinget har anordnat kring olika frågeställningar inom psykiatrin.

IFS Centrala Stockholm