Steg för Steg

EKONOMIBYRÅN

LönsamhetSteg för Stegs Ekonomibyrån är en sysselsättningsverksamhet i Steg för Steg och ligger centralt, på S:t Eriksgatan 33, på Kungsholmen i Stockholm.
På Ekonomibyrån arbetar fem anställda och det finns fyra  sysselsättningsplatser. Alla får särskilt individuellt stöd i arbetet.

Läs mer

Ekonomibyrån drivs enligt modell socialt företag utan vinstsyfte, med medarbetarnas delaktighet och inflytande.
Vi erbjuder våra kunder specialanpassade företagslösningar.  Idag har vi 15 kunder som använder våra ekonomitjänster.

Vi erbjuder individuella arbetstider, meningsfulla arbetsuppgifter och arbete i en lugn miljö. Vi utgår från medarbetarnas kompetens och ger kontinuerlig fortbildning inom områden som berör arbetet. Arbetssättet bygger på ESL-pedagogik (Ett Självständigt Liv). Se kortrapport här!

Vi:

  • Tillvaratar deltagarnas individuella kunskaper
  • Är ett alternativ till den öppna arbetsmarknaden
  • Fungerar som ett socialt företag utan vinstsyften och bygger på delaktighet.

Minimera

Sociala företagVi utför arbete för våra kunder med: Bokföring, bokslut och deklarationer.  Vi erbjuder också hantering av löner, moms/skatter och fakturor.

Läs mer


Löpande bokföring, bokslut och deklarationer: Vi bokför alla affärshändelser såsom försäljningar, inköp, inbetalningar med mera, kronologiskt och systematiskt.
Till varje händelse måste det finnas ett verifikat, ett bevis på att affärshändelsen ägt rum. Detta kan t ex vara en faktura eller ett kvitto. Varje månad gör vi en skattedeklara-tion innehållande personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt för bolaget. Bokföringsåret avslutas genom att vi stämmer av och kontrollerar bokföringen.
Löneberedning: Vi räknar ut lönekostnad, semesterersättning, arbetsgivaravgifter samt ser till att rätt skattetabell används.

Moms & Skatt: Månadsvis, kvartalsvis eller en gång om året gör vi mervärdeskatte-deklaration. Vi kan också deklarera för dig.

Ekonomisk rådgivning: Vi erbjuder personlig ekonomisk rådgivning om skatter, bokföring och liknande.

Kundreskontra: Genom att ni lämnar faktureringen och bokföringen till oss kan vi på ett effektivt sätt hålla nere kostnaden. Vi fakturerar och bokför samtidigt!

Leverantörsreskontra: Vi betalar dina leverantörsfakturor och bokför dem samtidigt. Sparar tid och pengar!

Avstämningar: Vi stämmer av så att alla konton balanserar och vi levererar resultat- och balansrapporter kontinuerligt. Som ett tillval gör vi er bokföring tillgänglig via webben på kontonivå.

Övriga tjänster: Konferensadministration, databashantering, registerhantering, vaktmästeri och framtagning och kopiering/ utskick av trycksaker.

Minimera

ESL

Vill du få mer tid över?

Kontakta Ekonomibyrån på e-post via ekonomibyran[at]stegforsteg.nu eller på stegforsteg{at]stegforsteg.nu

IFS Centrala Stockholm