Föreningen

ERFARENHETSGRUPPEN

 

TILLGÄNGLIGHETSDOKUMENTET, framtaget av personer i IFS/CS styrelse och i Erfarenhetsgruppen, kan du läsa här…

 

KompassSyfte och mål: Att IFS/CS får en fördjupad kunskap, utifrån ett brukarperspektiv,

Läs mer

som underlag för sitt arbete.

Att på ett strukturerat sätt kontinuerligt lyfta fram brukares tankar och åsikter på IFS/CS verksamhet.

Steg för Steg är en verksamhet som IFS/CS driver men EG ska inte ta upp frågor som gäller själva arbetsplatsen, dessa frågor hänvisas till deltagare, anställda, arbetsledare och verksamhetsledare på Steg för Steg.

EG ska vara ett rådgivande organ till styrelsen

Minimera

Arbetssätt och former
Arbetssätt och former: EG ska arbeta utifrån ett brukarperspektiv och vara rådgivande till styrelsen.

Läs mer

EG kan även lyfta fram frågor och idéer till styrelsen; vilket ger tyngd  och förankring åt styrelsens beslut.EG bör bestå av minst tre kvinnor och tre män som har egen erfarenhet av psykos.
För att EG ska vara beslutsmässig krävs att minst tre personer närvarar vid beslut. EG ska träffas en gång i månaden.
Mötet ska hålla på i ca en timme.
En till tre frågor per möte.
Det åligger IFS/CS styrelse att kontinuerligt föreslå frågor till EG.
Någon från styrelsen sitter med emellanåt (efter behov/frågeställning).
EG och styrelsen förväntas ta del av varandras protokoll
Mötena ska utse en protokollförare, i övrigt bestämmer vi gemensamt.
EG kan föreslå eller avslå förslag på nya medlemmar, men det formella beslutet fattas av IFS/CS styrelse.

Minimera

DeltagareErfarenhetsgruppen: I Erfarenhetsgruppen i IFS Centrala Stockholm ingår följande 7 personer  2016:

Läs mer

Stefanie Engellau, Kent-Åke Gidén, Mikaela Meneses, Anna-Karin Sundström, Ulla Elfving Ekström (ordf. i IFS/CS)
och Lars Erdner (ledamot i IFS/CS).

 

Är du intresserad av att delta i föreningens arbete och/eller i Erfarenhetsgruppen?
Kontakta Ulla Elfving Ekström (ordf. i IFS/CS) på telefon: 08-654 43 69 eller e-post: info[at]ifscs.se.

Erfarenhetsgruppen 2016: Erfarenhetsgruppen är en referensgrupp till styrelsen och alla deltagare har egen erfarenhet av psykos. Erfarenhetsgruppen har bestått av sex själverfarna personer samt två ledamöter från styrelsen. Under 2016 har man haft sju möten då minnesanteckningar förts. På förfrågan från två styrelseledamöter som sitter i funktionshinderrådet på Östermalm respektive Kungsholmen har gruppen funderat över vad ”tillgänglighet” innebär för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett häfte med exempel på detta har tagits fram. Häftet är ett levande dokument och gruppen ska kunna föra in nya exempel. Under året har två personer slutat i gruppen och nya deltagare har sökts. Tre nya personer tillfrågades och tackade i slutet av året ja till att delta. Två personer ur erfarenhetsgruppen deltar i samrådsgruppen vid Serafens psykosmottagning.

Minimera

IFS Centrala Stockholm