Minnesanteckningar styrelsens planeringsdag 20180530